Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Pocztex kurier - gratis od 300zł) już od 300,00 zł.
Produkt dnia
Bestseller - Epilator - Koagulator EP400
Bestseller - Epilator - Koagulator EP400

1 499,37 zł

1 219,00 zł

szt.
Frezarka BIO NAIL BN500 - głowica pedicure D
Frezarka BIO NAIL BN500 - głowica pedicure D

621,15 zł

505,00 zł

szt.
BARBICIDE® HAND DISINFECTION DEZYNFEKCJA RĄK I SKÓRY
BARBICIDE® HAND DISINFECTION DEZYNFEKCJA RĄK I SKÓRY

89,00 zł

72,36 zł

szt.
Biosonic BS400 - bezprzewodowy
Biosonic BS400 - bezprzewodowy

399,00 zł

324,39 zł

szt.
Frezarka BIO NAIL BN500 - głowica manicure C
Frezarka BIO NAIL BN500 - głowica manicure C

688,80 zł

560,00 zł

szt.
Fotel elektroniczny do pedicure FE602 BIS E - exclusive
Fotel elektroniczny do pedicure FE602 BIS E - exclusive

4 969,20 zł

4 040,00 zł

szt.
Darsonval Dermo Lux HF100
Darsonval Dermo Lux HF100

329,00 zł

267,48 zł

szt.
Tax Free

 

ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH

TAX FREE FOR TOURISTS

 

Prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie towarów mają osoby zwane podróżnymi, które:

 • nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej,

 • dokonują zakupu o minimalnej wartości (łącznie z podatkiem VAT) 200 zł – dotyczy jednego dokumentu i paragonu,

 • dokonują zakupu osobiście w siedzibie firmy „BIOMAK” Sp.J. 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13,

 • wywiozą zakupione towary poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym w nienaruszonym stanie nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonały zakupu,

 • zwrot obejmuje tylko podatek VAT od towarów zakupionych w firmie „BIOMAK” Sp. J.

 

Zasady zwrotu podatku VAT dla podróżnych:

 1. Podróżny dokonując zakupu płaci za towar wartość łącznie z naliczonym podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości 23% lub 8%.

 2. Sprzedawca wypełnia odpowiedni dokument, w którym podaje m.in.:

  - opis sprzedanego towaru,

  - nazwisko i imię podróżnego,

  - dokładny adres podróżnego,

  - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz kraj, który

  go wydał,

  - nazwę miejscowości i datę dokonania wywozu towarów,

  - podpis podróżnego.

 3. Podróżny przedstawia w Urzędzie Celnym powyższy dokument wraz z paragonem wystawionym przez firmę „BIOMAK” Sp.J.

 4. Funkcjonariusz Urzędu Celnego potwierdza na tym dokumencie tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej i zamieszcza datę, podpis i stempel funkcjonariusza celnego z kodem identyfikacyjnym oddziału celnego i z numerem stempla.

 5. Podróżny odsyła do firmy „BIOMAK” Sp. J. na adres: 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13 potwierdzony przez Urząd Celny dokument wraz z paragonem.

 6. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych dokumentów firma „BIOMAK” Sp. J. dokonuje zwrotu podatku VAT wynikającego z paragonu - gotówką lub przelewem na wskazany przez podróżnego rachunek bankowy. Zwrotu podatku VAT dokonuje się w walucie polskiej.

   


   

VAT REFUND FOR TOURISTS

TAX FREE FOR TOURISTS


The right to a refund of VAT paid on purchase of goods is granted to persons called visitors, who:

- do not have permanent residence in the European Union,
- make a purchase of 200 PLN minimum value (including VAT) - applies to one document and one receipt,
- make a purchase in person at the headquarters of "BIOMAK" Sp. J., 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13,
- will export the purchased goods intact outside the European Union in the personal luggage, not later than on the last day of the third month following the month in which the purchase has been made,
- the refund covers only VAT on goods purchased in the "BIOMAK" Sp. J. company

Rules of the VAT refund for tourists:
1. At purchase a visitor pays for goods their value including VAT in the appropriate amount of 23% or 8%.
2. The seller fills in the respective document, stating among others:
- description of the sold goods,
- full name of the visitor,
- full address of the visitor,
- number of passport or other identity document of the visitor and the country of issuance,
- place and date of export of the goods,
- signature of the visitor.
3. The visitor submits the above document and a receipt issued by "BIOMAK" Sp. J. to the Customs Office.
4. The customs officer shall confirm the visitor’s identity on this document and that the goods listed in the document have been exported intact outside the European Union and shall include date, signature and stamp of the customs officer with the customs department identification code and number of the stamp.
5. The visitor shall return the document and the receipt confirmed by the Customs Office to the "BIOMAK" Sp. J., 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13.
6. Upon receipt of properly completed documents, "BIOMAK" Sp. J. shall refund VAT based on the receipt - in cash or by transfer to a bank account indicated by the visitor. VAT refund shall be made in Polish currency.


 

ВОЗВРАТ НДС ДЛЯ ТУРИСТОВ
TAX FREE FOR TOURISTS

Право на получение возврата налога НДС уплаченного при покупке товаров обладают лица, называемые туристами, которые:
– не имеют постоянного местожительства на территории Европейского Союза,
– совершают покупку на минимальную стоимость (включая налог НДС) 200 PLN – относиться к одному документу и чеку,
– совершают покупку лично в офисе фирмы „BIOMAK” Sp.J. 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13,
– вывезут приобретенные товары за территорию Европейского Союза в личном багаже в невредимом состоянии не позднее последнего дня третьего месяца следующего после месяца, в котором была сделана покупка,
– возврату подлежит только налог НДС от товаров, приобретенных в фирме „BIOMAK” Sp. J.

Условия возврата налога НДС для туристов:
1. Турист, совершая покупку, платит за товар стоимость, включая налог НДС в соответствующем размере 23% или 8%.
2. Продавец заполняет соответствующий документ, в котором указывает в частности:
- описание проданного товара,
- фамилию и имя туриста,
- точный адрес туриста,
- номер заграничного паспорта или другого документа, удостоверяющего личность туриста и страну, выдавшую документ,
- название местности и дата вывоза товаров,
- подпись туриста.
3. Турист предоставляет на Таможне вышеуказанный документ вместе с чеком, выставленным фирмой „BIOMAK” Sp.J.
4. Таможенник подтверждает на данном документе личность туриста и что товары, перечисленные в документе, были вывезены в сохранности за территорию Европейского Союза, ставит дату, подпись и печать таможенного служащего с идентификационным кодом таможенного отряда и номером печати.
5. Турист отсылает в фирму „BIOMAK” Sp. J. на адрес: 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13, документ с чеком, подтвержденный Таможней.
6. После получения соответствующе заполненных документов фирма „BIOMAK” Sp. J. возвращает налог НДС на основании чека - наличными или переводом на указанный туристом банковский счёт. Возврат налога НДС производиться в польской валюте.


 

RÜCKERSTATTUNG DER MEHRWERTSTEUER FÜR REISENDE
TAX FREE FOR TOURISTS


Das Recht auf die Rückerstattung der Mehrwertsteuer, die bei Einkauf von Waren bezahlt wurde, haben Personen, die Reisende genannt werden, die:

- keinen festen Wohnsitz auf dem Gebiet der Europäischen Union haben,
- einen Einkauf im Mindestwert von (einschließlich der Mehrwertsteuer) 200 PLN vornehmen – das bezieht sich auf ein Dokument und eine Rechnung,
- den Einkauf persönlich im Sitz der Firma „BIOMAK” Sp. J. 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13 vornehmen,
- die eingekauften Waren im persönlichen Gepäck außerhalb der Europäischen Union im unversehrten Zustand nicht später als am letzten Tag des dritten Monats, der dem Monat, an dem Einkäufe gemacht wurden, folgt, ausführen,
- die Rückerstattung umfaßt nur die Mehrwertsteuer von Waren, die in der Firma „BIOMAK” Sp. J. gekauft wurden.Die Regelungen für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer für Reisende:

1. Der Reisende, der einkauft, zahlt für die Ware den Wert einschließlich der berechneten Mehrwertsteuer in entsprechender Höhe 23% oder 8%.
2. Der Verkäufer füllt entsprechendes Dokument aus, in dem er unter anderem angibt:
- die Beschreibung der verkauften Ware
- den Namen und Vornamen des Reisenden,
- die genaue Adresse des Reisenden,
- die Paßnummer oder die Nummer eines anderen Dokuments, das die Identität des Reisenden und das Land, das es ausgestellt hat, feststellt,
- den Ortsnamen und das Datum der Ausführung von Waren,
- die Unterschrift des Reisenden.
3. Der Reisende legt beim Zollamt das vorstehende Dokument zusammen mit der Rechnung vor, die durch die Firma „BIOMAK” Sp. J. ausgestellt wurde.
4. Der Zollbeamte bestätigt auf diesem Dokument die Identität des Reisenden und dass die Waren, die im Dokument aufgezählt wurden, im unversehrten Zustand außerhalb der Europäischen Union ausgeführt wurden und schreibt das Datum, die Unterschrift des Zollbeamten mit dem Identifikationscode der Zollfilliale und mit der Nummer des Stempels.
5. Der Reisende schickt an die Firma „BIOMAK” Sp. J. auf die Adresse: 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13 das durch das Zollamt bestätigte Dokument mit der Rechnung zurück.
6. Nach der Erhaltung der richtig ausgefüllten Dokumente erstattet die Firma „BIOMAK” Sp. J. die Mehrwertsteuer, die sich aus der Rechnung ergibt, bar oder durch Überweisung, auf das von dem Reisenden genannte Bankkonto zurück. Die Rückerstattung der Mehrwertsteuer erfolgt in polnischer Währung.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl